تاریخ: شنبه 31 فروردين 1398

اولین و تنها تولید کننده چمن مصنوعی در ایران

(تحت لیسانس Thilolon هلند)

مقالات
1394/04/30
مقايسه چمن هاي مصنوعي و طبيعي

م. نصیرخانی
 
مقدمه
همواره انتخاب چمن های طبیعی یا پوشش های مصنوعی برای نصب بر پهنه های ورزشی، امری دشوار برای مدیران واحد های ورزشی، محسوب می شده است. اعمال گزینش صحیح در این مقوله، ملزم به تحقیقات وسیع و كسب دانش مطلوب می باشد. نقطه عطف و گذرگاه واقعی در این مقطع، توجه و اگاهی از دوره دوام و پایداری ست كه در ادامه نقش كلیدی این عامل برجسته را در مقوله های متفاوت و تاثیر گذار بر انتخاب نهایی نوع پوشش زمین، تفسیر خواهد شد.
مطالعات گوناگونی در زمینه های متنوع زیست محیطی، سلامت و امنیت كاربران و شرایط استاندارد ورزشی، در محدوده های كاربردی چمن های طبیعی و مصنوعی انجام گرفته و نتایجی متفاوت حاصل گردیده است كه در جایی مقبولیت چمن های طبیعی و در جایگاهی مطلوبیت چمن های مصنوعی را به اثبات رسانیده است.
پروسه های نصب، نگهداری و هزینه های مرتبط با ان نیز از دیگر نقاط قابل توجه در این محدوده بوده و دفعات فراوان مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند. چمن های طبیعی و مصنوعی در تمامی این موارد اختلافات بسیار داشته و این مهم، مقایسه مستقیم ان عوامل را دشوار تر ساخته است. در این مقوله مبنای زمانی مقایسات دوره ای پنج تا ده ساله منظور شده و پروسه های پیش نصب، نصب و بعد از نصب به خصوص نگهداری گستره ها را مشمول می گردد.
هدف نهایی در مقاله پیش رو، یاری رساندن به مدیران برای اخذ تصمیم صحیح و نهایی در مورد نوع پوشش بستر زمین های ورزشی می باشد.
 
قیاس استاندارد
در تمامی مسیر های تحقیقاتی با هدف قیاس چمن های طبیعی و مصنوعی، چه به صورت تئوری و چه به صورت عملی، روش های بسیار پیشرفته علمی مد نظر قرار گرفته و با به كار گیری تكنولوژی های توسعه یافته قرن جدید حیات بشری، امتیاز دهی شده اند.
عمده ترین مطالبی كه در ادامه مورد بررسی و كنكاش قرار می گیرند : 1 قیاس امنیت كاربران، 2 انالیز هزینه ها برای رشته های مختلف ورزشی، 3 دوام و نگهداری پوشش های طبیعی و مصنوعی، 4 سلامت حیات بشری، 5 سلامت محیط زیست، 6 اینده نگری.
 
تامل بر چمن های طبیعی و مصنوعی
در این مبحث جزییات مربوط به پوشش های طبیعی و مصنوعی چمن، مورد بررسی قرار می گیرند. مجموعه این خصیصه های مثبت و منفی در كنار هم مسیر انتخاب نوع ویژه ای از چمن های مصنوعی یا طبیعی را هموار ساخته و ذهن را برای گزینش صحیح، بسط می دهد. توجه به روند رو به رشد صنعت تولید پوشش
های تصنعی و روش های متنوع رسیدگی و نگهداری از چمن های طبیعی، در این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
 
سیر تكاملی پوشش های طبیعی چمن
كاربرد چمن های طبیعی، كشت گیاهان چمن، پروسه نگهداری و استفاده از رول های از پیش امده شده همگام با توسعه چمن های مصنوعی، مسیر پیشرفت را در پی گرفته اند.
 

کلیه حقوق ایت سایت متعلق به شرکت آسیا چمن-می باشد. طراحی سایت توسط ایکامیران